Biofilický dizajn ako nástroj znovu prepojenia ľudí s prírodou hrá vzhľadom na značné pozitívne prínosy tohto prepojenia nezastupiteľnú úlohu. Príroda predstavuje pre ľudí ich prirodzené prostredie, z ktorého sa vyvinuli, a ktorému sa museli prispôsobiť, aby v ňom prežili. Ľudia žili vo vzájomnej súčinnosti s prírodou a vnímali ju všetkými zmyslami od nepamäti. S postupným vývojom ľudstva sa však tento vzťah odcudzoval – či už v dôsledku masívnej urbanizácie, industrializácie alebo technologických zmien. Tento stav vyústil až do takej miery, že dnes viac ako 90% času trávime v umelo vytvorenom prostredí. 

ČO JE BIOFÍLIA?

Pojem „Biofília“ bol prvý raz použitý sociálnym psychológom Erichom Frommom. Používať sa však začal až v 80-tych rokoch 20. stor., kedy americký biológ Edward O. Wilson poukázal na dôsledky odlúčenia sa od prírody. Vo svojej publikácii z r. 1984 Wilson napísal, že biofília je „vrodené emočné spojenie ľudstva s ostatnými živými organizmami.“ Toto potvrdzuje i Teória regenerácie pozornosti amerických environmentálnych psychológov Rachel a Stephena Kaplanovcov. Podľa nej sa ľudia vedia oveľa lepšie sústrediť, ak strávia určitý čas v prírode alebo zažívajú prírodné prvky vo svojom okolí. 

ENVIRONMENTÁLNY STRES

V súčasnosti trávi človek približne až 90% svojho času v umelo vytvorenom prostredí, často bez prítomnosti zelene alebo iných prírodných prvkov. Rastúce nároky na človeka a rýchle životné tempo v pracovnej i súkromnej oblasti prispievajú k zvyšovaniu stresu a jeho negatívnym následkom.

Ľudia sú čoraz viac vystavení environmentálnemu stresu, ktorý nepriaznivo vplýva na ich zdravie. V interiéri je environmentálny stres spôsobený hlavne vysokou mierou hluku, nezdravým ovzduším, nevhodným osvetlením. Významnú úlohu zohrávajú tiež použité farby a materiály, ktorým sú ľudia v interiéri vystavení – či už z hľadiska optických a haptických vlastností alebo obsahu nebezpečných prchavých látok a ich úniku do ovzdušia.

VPLYV ENVIRONMENTÁLNEHO STRESU NA ĽUDÍ

Pôsobením environmentálneho stresu dochádza u ľudí z dlhodobého hľadiska k zvyšovaniu krvného tlaku, napätiu nervového systému či celkovej vyčerpanosti. Z pohľadu firmy sa tento stres do značnej miery premieta i do jej finančných nákladov. Až približne 90% operačných nákladov firmy tvoria personálne náklady, vrátane platov, benefitov, ale tiež nákladov na práceneschopnosť alebo fluktuáciu, ktoré môžu byť spôsobené práve environmentálnym stresom.

 

biofilický dizajn v reštaurácii

 

Biofilický dizajn

Použitie prírodných prvkov v interiéri zlepšuje zdravie a wellbeing ľudí.

A práve biofilický dizajn a zahrnutie prírodných prvkov do interiéru predstavujú spôsob ako zabrániť alebo aspoň znížiť environmentálny stres u ľudí. Nezáleží na tom, či sú to zamestnanci v kancelárii, hostia v hoteloch, reštauráciách a wellness zariadeniach alebo predajcovia a zákazníci nákupných centier alebo dokonca pacienti v nemocniciach.

Chceli by ste aj Vy zaradiť prírodné prvky do interiéru? Sme tu pre Vás!

NATURAL DESIGN