Obchodné podmienky

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre eshop www.naturaldesign.sk/e-shop a vymedzujú obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

 

 • Vymedzenie pojmov

„Poskytovateľ“ – poskytovateľom tovarov a služieb je:

NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.

Záhradná 5637/58, 901 01  Malacky

Bankové spojenie/IBAN: Prima banka/SK15 5600 0000 0033 0471 6001

IČO: 50686135

DIČ: 2120419873

IČ DPH: SK2120419873

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka 116836/B

„Objednávateľ“ – fyzická osoba alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. 

 „Objednávka“ – je písomný dokument, ktorý buď samostatne, alebo s inými písomnými dokumentmi, vymedzuje predmet zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

„ Kúpna cena“ – je číselne vyjadrená suma v Eurách, ktorú Objednávateľ dohodol s Poskytovateľom ako odplatu za poskytnutie služby alebo dodanie tovaru.

„ Zálohová platba“ – je číselne vyjadrená suma v Eurách, ktorá je dohodnutá medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

 1. Predmet zmluvného vzťahu

 Predmetom zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služieb a dodanie  tovarov Poskytovateľom, špecifikovaných v písomnej objednávke (email).

Nákresy, váha, rozmery a prevedenie výrobkov (tovaru) sú iba informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

 • Objednávanie tovarov/služieb

Objednávateľ má právo objednať si akékoľvek tovary, nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke Poskytovateľa na stránkach eshopu, a to za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

Objednávateľ má právo objednať si aj také tovary Poskytovateľa, ktoré sa nenachádzajú na stránkach eshopu, a to za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach, s výnimkou ustanovení o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní .

Tovar alebo služba, poskytované Poskytovateľom, sa považujú za objednané doručením záväznej písomnej (emailom) objednávky Objednávateľom Poskytovateľovi.

Písomná objednávka (emailom)  odovzdaná Poskytovateľovi je záväzná pre obe zmluvné strany.

 1. Platobné, dodacie podmienky, návod na použitie
 •  Platobné podmienky

Pri nákupe cez eshop je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi 100 % zálohu za tovar alebo službu vo výške ceny objednávky. Kúpna cena je fakturovaná v mene EUR.

Za deň platby pri bezhotovostnej úhrade sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Poskytovateľa.

V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením tovaru/služby dlhším ako 5 dní po lehote splatnosti, vzniká Poskytovateľovi nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

 • Dodacie podmienky

Poskytovateľ je povinný akceptovanú objednávku Objednávateľa splniť a dodať tovar/službu Objednávateľovi v dohodnutej dodacej dobe. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti, napr. neočakávané zásahy vyššej moci, stávky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú Poskytovateľom ovplyvniť. Toto platí i v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov Poskytovateľa. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu predĺženia voči Poskytovateľovi vylúčené. O týchto okolnostiach je Poskytovateľ povinný písomne informovať Objednávateľa (email, pošta, sms) s uvedením doby, o ktorú sa predĺži dodanie tovaru alebo služby.   

Objednávateľ je povinný tovar prevziať alebo službu prijať na dohodnutom mieste, písomne potvrdiť prevzatie tovaru alebo prijatie služby. Uvedenú povinnosť Objednávateľa môže na základe pokynu Objednávateľa splniť  aj iná ním určená osoba.

Miestom dodania tovaru/služby je miesto, ktoré je špecifikované v záväznej objednávke Objednávateľa.

Doba a spôsob dodania tovaru alebo služby sú určené v objednávke. Kupujúci preberá najneskôr odoslaním tovaru (odovzdaním tovaru k preprave) riziko vzniku škody na tovare.

Ak nie je dohodnuté inak, je Poskytovateľ povinný dodať objednaný tovar nepoškodený a v takej kvalite a množstve, aké sa uvádzajú v záväznej objednávke. Poskytovateľ nezodpovedá za neskoré doručenie a/alebo poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar riadne a včas.

3.3 Návod na použitie

Dekorácia zo stabilizovaného machu a/alebo stabilizovaných rastlín, korku alebo iných prírodných materiálov (prírodné tapety a obklady)

Stabilizovaný mach a rastliny sú 100% prírodný materiál, upravený špeciálnym procesom. Pri procese stabilizácie sa zachováva prirodzený vzhľad materiálu. Keďže sa jedná o prírodný materiál, farby a veľkosti sa môžu líšiť. Rovnako tak prevedenie jednotlivých obrazov sa môže líšiť, vzhľadom na ručné vyhotovenie obrazov. Môže sa stať, že po obdržaní/inštalovaní dekorácie zo stabilizovaného machu a/alebo stabilizovaných rastlín, je cítiť pach – tento je výsledkom stabilizačného procesu, je zdraviu neškodný a časom vyprchá (čas vyprchania je závislý od vonkajších faktorov prostredia). Pri dekoráciách z plochého machu môžete v prvých týždňoch pozorovať trúsenie, ktoré je spôsobené povahou daného materiálu a po čase vymizne.

Korok je prírodný materiál, preto sa môžu sa vyskytnúť mierne rozdiely vo farbe či veľkosti (tolerovaná odchýlka +/-2%). Korkové obklady sa môžu rozpínať pri relatívne vysokej vlhkosti a zmenšovať sa pri nízkej vlhkosti.

Prírodné tapety a obklady z korku či iných prírodnín sú vyrábané s použitím prírodných materiálov, ktoré sú upravené lisovaním. Neobsahujú povrchovú úpravu, ak nie je uvedené inak. Môžu sa vyskytnúť mierne rozdiely vo farbe, pretože ide o prírodný produkt. Všeobecne to nie sú až také veľké rozdiely, ale je možné ich pozorovať, keď sú prvky vedľa seba.

 

Pre zachovanie farby a jedinečných vlastností je potrebné zabezpečiť a dodržiavať nasledovné pravidlá:

 1. Nepolievať (dekorácie zo stabilizovaného machu a rastlín).
 2. Neskladovať/neumiestňovať v príliš vlhkom (nad 80%) alebo príliš suchom (pod 50%) prostredí, ako ani v blízkosti výhrevných telies.
 3. Neumiestňovať na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti žiaroviek a iných zdrojov vysokej teploty.
 4. Neumiestňovať na lakom alebo olejom upravené plochy bez podkladu.
 5. Zabrániť manuálnemu poškodeniu.

 

 1. Reklamačné a záručné podmienky

 

4.1 Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ, ktorým je fyzická osoba, môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru, zakúpeného prostredníctvom eshopu Poskytovateľa, t.j. odo dňa, kedy Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná než dopravca) prevezme tovar.

O odstúpení od zmluvy je Objednávateľ povinný informovať Poskytovateľa písomne (poštou, emailom): NATURAL SOLUTIONS, s.r.o., Záhradná 5637/58, 90101 Malacky, email: info@naturaldesign.sk. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať označenie zmluvných strán, oznámenie, že odstupuje od zmluvy na tovar, deň objednania tovaru a číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, dátum a podpis Objednávateľa.

Na odstúpenie od zmluvy môže Objednávateľ použiť nasledovný formulár:

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár, len ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

KOMU:

PREDÁVAJÚCI:                       NATURAL SOLUTIONS, s.r.o.

ADRESA PREDÁVAJÚCEHO:   Záhradná 5637/58, 90101 Malacky

ESHOP PREDÁVAJÚCEHO:     www.naturaldesign.sk

EMAIL PREDÁVAJÚCEHO:      info@naturaldesign.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar/o poskytnutí nasledovnej služby*

 

 

Číslo objednávky: (nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie) ______________________

Dátum objednania/Dátum prijatia: ____________________

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: _______________________________________________

Adresa spotrebiteľa: ________________________________________________________

Email spotrebiteľa: (nemusíte vypĺňať, ale urýchli to vybavenie: _________________________________________________

Platbu žiadam vrátiť na číslo účtu: (ak nevyplníte, bude Vám vrátená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe): _____________________________________________

 

_________________________                                                                           ______________________

Dátum                                                                                                                  Podpis (ak zasielate v tlačenej forme)

 

Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať späť alebo odovzdať tovar.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v týchto prípadoch:

 • Ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa – napr. iné prevedenie rámu, individuálny rozmer, použitý pomer jednotlivých druhov machu, použitie iných prírodných materiálov.
 • Ak je objednávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ – tento vzťah sa riadi Ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

4.2 Reklamácia tovaru

U všetkých zásielok musí Objednávateľ bezprostredne po obdržaní skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich kompletnosť a prípadne viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou.  Zistené chyby musia byť vyznačené na dodacom liste a potvrdené prepravcom, inak nebudú uznané. Ostatné chyby zistené pri rozbaľovaní tovaru musí Objednávateľ ihneď písomne oznámiť Poskytovateľovi.

Poskytovateľ neručí za škody, spôsobené:

– mechanickým poškodením,

– neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou (mráz, sucho, povodne), alebo zásahom „Vyššej moci“,

 – nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie.

Za vadu tovaru sa nepovažujú farebné odchýlky, zmeny farby (stabilizovaného machu/rastlín, korkových obkladov, prírodných tapiet a obkladov) spôsobené pôsobením priameho slnečného žiarenia, umelého osvetlenia,  pôsobením výhrevných telies alebo klimatizačných zariadení, pôsobením rôznych látok (napr. aerosólové osviežovače vzduchu, parfémy, deodoranty, čistiace prostriedky, atď….), resp. spôsobené nedodržaním odporúčaného postupu starostlivosti. 

Právo na uplatnenie vád z tovaru v záručnej dobe zaniká aj v prípade, že k vade tovaru došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným Objednávateľom, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

 

Poskytovateľ nezodpovedá za:

Výber tovaru Objednávateľom.

Vady tovaru ak Objednávateľ neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti  Poskytovateľa za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru.

Oneskorené dodanie alebo poškodenie tovaru zavinené poštovou alebo kuriérskou službou.

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poskytnutím neúplných údajov /meno, adresa, telefónny kontakt/o príjemcovi.

Za poškodenie zásielky zavinené poštovou alebo kuriérskou službou, ak poškodenie bolo zrejmé už pri preberaní a Objednávateľ  nereklamoval u dopravcu poškodenie.

Za mechanické poškodenie tovaru spôsobené Objednávateľom alebo ním určeným príjemcom.

Vady tovaru vzniknuté používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru.

Vady tovaru zapríčinené neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru neodvrátiteľnými a /alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Vady tovaru vzniknuté poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.

Vady tovaru vzniknuté neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

 

Reklamovať je možné iba tovar/službu zakúpenú od Poskytovateľa, ktorý/á vykazuje vady a vzťahuje sa naň záruka.

 

Záručná doba je:  

 1. pre obrazy zo stabilizovaného machu a stabilizovaných rastlín 6 mesiacov odo dňa ich dodania alebo inštalácie Objednávateľom, za podmienky dodržania správnej starostlivosti o stabilizovaný mach alebo stabilizované rastliny,
 2. na ostatný tovar je záručná doba 24 mesiacov od jeho dodania.

 

4.3 Vybavenie reklamácie

Ak tovar vykazuje vady, Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu u Poskytovateľa písomnou formou (emailom alebo poštou).

Reklamačné konania začína plynúť dňom prevzatia písomného oznámenia o uplatnení reklamácie Objednávateľom.

Pri uplatnení reklamácie je Objednávateľ povinný uviesť nasledovné náležitosti:

Dátum a číslo faktúry,

Kópiu potvrdenia o doručení a odovzdaní tovaru/služby,

Popis reklamovanej vady,

Fotodokumentáciu reklamovanej vady,

 

V prípade tovaru, ktorý je možné doručiť Poskytovateľovi na posúdenie oprávnenosti reklamácie bude tento doručený na vlastné náklady Objednávateľa (nie dobierkou) na adresu Poskytovateľa.

O oprávnenosti reklamácie rozhodne Poskytovateľ do 5 kalendárnych dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje Poskytovateľ Objednávateľa písomne e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú na tento účel uvedie Objednávateľ.  

V prípade oprávnenosti reklamácie bude táto vybavená na náklady  Poskytovateľa a to najneskôr do 30 kalendárnych dní od dňa začatia reklamačného konania.

Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Formou alternatívneho riešenia sporu môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom  a spory súvisiace so zmluvným vzťahom, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu sa podáva k subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt alternatívneho riešenia sporu môže od Objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Objednávateľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 1. Storno, zrušenie objednávky

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak Objednávateľ uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.  V takomto prípade Poskytovateľ neodkladne informuje Objednávateľa za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky Poskytovateľ neúčtuje Objednávateľovi žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.             V prípade, že Objednávateľ už zaplatil Poskytovateľovi kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet Objednávateľa.

 1. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ zhromažďuje osobné údaje Objednávateľa v tomto rozsahu:

 1. ak je Objednávateľ fyzickou osobou, oznámi Poskytovateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania, kontaktné telefónne číslo;
 2. ak je kupujúci právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, oznámi Poskytovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Objednávateľ zaslaním objednávky Poskytovateľovi prehlasuje, že dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje.

Poskytovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje bez súhlasu Objednávateľa, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s Objednávateľom alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť Objednávateľa.

Pre ostatné prípady Objednávateľ udeľuje súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“), aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Poskytovateľa  a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že udeľuje svoj súhlas Poskytovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy/objednávky medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, evidencie objednávok, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je oprávnený zasielať Objednávateľovi poštou alebo prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania Poskytovateľa, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Objednávateľa v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZoOOÚ.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Objednávateľ vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje Poskytovateľovi právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, prípadne ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná na riadne plnenie zmluvy.

7. Súhlas zákazníka so spracúvaním fotografií

Podľa zákona č. 18/218 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 týmto Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas s použitím fotografickej a video dokumentácie na marketingové účely Poskytovateľa v plnom rozsahu a bez nároku na náhradu.

  

8. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke Poskytovateľa.

 

MORE ABOUT US